Betingelser og regler


ALMINNELIGE BETINGELSER FOR BRUK 
VIKTIG! LES HELE DENNE AVTALEN NØYE

Ingen del av dette materialet er ment å overgå den selvstendige beslutningsretten til de lokale selskapene. Arbeidsforholdene som omhandles i dette materialet representerer ikke rapporteringslinjene, men de kan gjenspeile funksjonell rådgivning, veiledning eller serviceforhold. Hvis aksjonærenes syn på saker i en lokal enhet tas opp i dette materialet, forblir ansvaret for handling hos den lokale enheten.

Exxon Mobil Corporation har mange datterselskaper selskaper, av dem mange med navn som inneholder ExxonMobil, Exxon, Esso og Mobil. På denne nettsiden er disse navnene samt betegnelser som selskap, vår, vi og dets for enkelhets skyld enkelte ganger brukt som forkortede henvisninger til spesielle datterselskaper eller grupper av selskaper. Forkortede henvisninger vedrørende globale eller regionale organisasjoner og globale eller regionale forretningsområder er også brukt for enkelthets skyld. Likeledes står ExxonMobil i forretningsmessige forhold til tusenvis av kunder, leverandører, myndigheter og andre. For enkelthets skyld er ord som prosjekt, joint venture, ansvarlig selskap, samarbeidspartner og partner brukt for å betegne forretningsforhold som omfatter felles aktiviteter og interesser, og slike ord viser ikke alltid til et presist juridisk forhold.

Exxon Mobil Corporation og dets datterselskaper (heretter kalt ExxonMobil eller Selskapet) driver denne nettsiden og andre beslektede eller lenkede ExxonMobil-nettsteder (Nettsted) og visse tjenester, grensesnitt og funksjoner på eller via dette Nettstedet (Tjenestene) for deg på betingelse av at du vedtar å etterleve følgende betingelser for bruken (De generelle betingelsene). Din bruk av dette Nettstedet eller Tjenestene vil innebære at du har godtatt De generelle betingelsene. Etter vedtagelsen vil De generelle bruksbetingelsene utgjøre en bindende avtale mellom ExxonMobil og deg om din bruk av Nettstedet eller Tjenestene (Avtalen). Hvis du ikke er villig til å overholde De generelle betingelsene, må du ikke bruke dette Nettstedet eller disse Tjenestene.

1) Endringer og særskilte tilleggsbetingelser

ExxonMobil kan til enhver tid uten varsel endre De generelle betingelsene. Du bør regelmessig gå inn på Nettstedet for å forsikre deg om at du er klar over de nyeste oppdateringene i De generelle betingelsene, da de vil være bindende. Din bruk av Nettstedet eller Tjenestene etter at slike endringer er foretatt innebærer din godkjennelse av endringene i Avtalen. 

Du bør kontrollere hver side du besøker på Nettstedet. Noen steder kan det være spesielle tilleggsbestemmelser som gjelder bruk av, eller interaksjon med vedkommende nettsted. Disse betingelsene kan også til enhver tid bli endret uten særskilt varsel. Din bruk av Nettstedet innebærer at du har akseptert de spesielle tilleggsbetingelsene.

2) Bruk av Nettstedet

A. Nettstedets sikkerhet. Du må ikke foreta eller forsøke å foreta brudd på sikkerheten for Nettstedet eller Tjenestene. Slike brudd kan føre til strafferettslig og privatrettslig ansvar for deg. Vi vil undersøke alle mulige brudd, og hvis vi får mistanke om straffbare forhold, vil vi gi saken til etterforsking til vedkommende myndighet. Brudd på sikkerheten når det gjelder Nettstedet og Tjenestene omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: 

Pålogging eller forsøk på å gå inn på en nettverksserver som du ikke har rett til å gå inn på, eller at du melder inn at du ikke har brukertilgang;At du skaffer deg tilgang til data eller tar skritt til å oppnå tjenester som ikke er ment for deg eller din bruk; 
At du forsøker å undersøke, skanne eller teste sårbarheten til systemer, undersystemer eller nettverk; 
At du manipulerer, hacker, endrer eller på annen måte ødelegger eller bryter sikkerheten eller verifiseringsordningene til rettighetene uten å være autorisert til det;

At du overfører materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsinnstilte bomber, cancelbots eller andre dataprogrammeringsrutiner eller motorer i den hensikt å skade, ødelegge, forstyrre eller på annen måte svekke en datamaskins funksjoner eller driften av Nettstedet eller Tjenestene; At du blander deg inn i, tar i bruk eller legger beslag på systemer, filer eller opplysninger; eller  at du blander deg inn i tjenester til bruker, vert eller nettverk, inklusive, men ikke begrenset til, overbelastning, "flooding", "mailbombing" eller "crashing" av datasystemer. 

B. "Spamming" og lignende handlinger. Du har ikke rett til å sende uønskede e-postmeldinger som du har fått, eller likeartede uønskede e-postmeldinger, eller foreta forretningsmessig masseannonsering eller sende kjedebrev til en eller flere e-postgrupper (som er to eller flere e-postadresser samlet som en enkelt e-postadressat).

C. Overtredelse. Du har ikke rett til å bruke Nettstedet eller Tjenestene til å krenke andres opphavsrett, varemerker, patenter eller andre immaterielle rettigheter. Vi kan stenge din tilgang til Nettstedet og Tjenestene hvis vi antar at du bruker Nettstedet og Tjenestene på en måte som innebærer inngrep i andres opphavsrett, varemerker, patenter eller andre immaterielle rettigheter. Du kan bli pålagt ved dom å betale erstatning til oss og til eventuelle rettmessige innehavere av immaterielle rettigheter ved skader som har oppstått som følge av din overtredelse. 

D. Andre forbudte handlinger. Når du bruker Nettstedet eller Tjenestene, må du ikke: Plassere materiale, sende e-post eller på annen måte foreta overføringer eller bruke Nettstedet eller Tjenestene i forbindelse med materiale av noen art som er ulovlig, skadelig, sjikanerende, injurierende, truende, tarvelig, seksuelt, hatsk eller på annen måte støtende, eller materiale som utnytter barn eller griper inn i andres privatliv eller andre rettigheter, eller materiale som ExxonMobil etter eget skjønn ikke ønsker plassert på, eller overført i forbindelse med Nettstedet og Tjenestene;

Fortsette å sende e-post til mottakere som har gitt beskjed om at de ikke ønsker å motta post fra deg; 
Ta del i eller oppfordre til handlinger som: 1) er i strid med gjeldende lover eller forskrifter eller 2) gir privatrettslige følger; Ta del i handlinger som kan skade eller svekke driften av Nettstedet eller Tjenestene.  Gi deg ut for å være en falsk person eller gruppe, gi falske opplysninger om din identitet eller tilknytning på noen måte, eller forfalske, slette eller endre noen del av pplysningene i TCP/IP packet header i noen e-post eller annen forsendelse;  Ta del i villedende online markedsføring; eller Bistå eller tillate noen å utføre handlinger som er omtalt ovenfor.

E. Innhold. Du må utvise forsiktighet, sunn fornuft og forsvarlig skjønn ved bruk av Nettstedet og Tjenestene. Du er ansvarlig for alt materiale som du plasserer på Nettstedet eller overfører til eller via Nettstedet eller Tjenestene. Du garanterer og står inne for at alle opplysninger du plasserer på eller overfører ved hjelp av Nettstedet eller Tjenestene er korrekte, sanne, ikke villedende og gitt i god tro, og at du har rett til å plassere eller formidle slike opplysninger. Slike opplysninger (inklusive, men ikke begrenset til: data, tekster, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, video, meldinger eller annet materiale av enhver art) er ene og alene ditt ansvar, enten det er lagt ut offentlig eller overført privat.

F. Du aksepterer at all bruk av opplysninger innhentet via Nettstedet eller Tjenestene skjer på eget ansvar.

G. Følger av uakseptabel bruk. Vi forbeholder oss retten til (men er ikke forpliktet til) etter eget forgodtbefinnende å avvise eller slette alt ditt innhold samt uten varsel suspendere eller stoppe din tilgang til Nettstedet og Tjenestene, i tilfelle brudd på, eller forsøk på brudd på denne Avtalen. Faktiske brudd eller forsøk på brudd foretatt av tredjepart som opptrer på dine vegne skal anses som brudd på denne Avtale foretatt av deg. Videre innebærer det brudd på avtalen dersom tjenestene til annet selskap brukes for å bidra til handlinger som innebærer brudd på denne Avtale, dersom slik bruk av et annet selskaps tjenester på noen måte med rimelighet kunne forventes å ha negativ innvirkning på Nettstedet og Tjenestene.

H. Ingen lisensiering. Bruk av Nettstedet eller Tjenestene medfører verken nå eller senere at du mottar noen uttrykkelig eller indirekte lisens til patentrettigheter eller rett til forretningshemmeligheter som er eiet, kontrollert eller i besittelse av ExxonMobil.

I. Bruk av lenker. Du har ikke rett til å lenke deg til dette nettstedet uten forutgående skriftlig tillatelse fra ExxonMobil. Du kan laste ned og skrive ut ett eksemplar av innholdet på dette Nettstedet for din personlige, ikke-kommersielle bruk, eller i forbindelse med kjøp av et ExxonMobil-produkt, forutsatt at du lar alle opplysninger om opphavsrett og varemerker være intakt og uendret. Du har ikke rett til å kopiere (uansett om det er ved utskrift på papir, lagring på diskett, plassering på annet nettsted, eller ved nedlasting på annen måte), distribuere (herunder distribuering av kopier), sende, endre eller manipulere noen del av dette Nettstedet med mindre noe annet er uttrykkelig bestemt i dette avsnitt.

3) Ingen garanti

Dette Nettstedet og Tjenestene leveres ”som de er” og uten noen form for eksplisitte eller implisitte garantier, så langt det er mulig innen gjeldende lover. ExxonMobil frasier seg alle eksplisitte og implisitte garantiforpliktelser inklusive, men ikke begrenset til, implisitte garantier om omsettelighet eller egnethet for et bestemt formål eller ukrenkelighet. ExxonMobil garanterer ikke at funksjoner på Nettstedet og Tjenestene vil være uten avbrudd eller feilfrie, at feil rettes opp eller at dette Nettstedet eller serveren som gir adgang til Nettstedet, ikke inneholder virus eller andre skadelige komponenter. ExxonMobil gir ingen garantier for bruken av Nettstedet eller Tjenestene med hensyn til feilfrihet, nøyaktighet, tilstrekkelighet, nytte, tidsriktighet, pålitelighet el. Enkelte steder tillater ikke lovgivningen fraskrivelse av implisitte garantier. Derfor er det mulig at de ovenstående begrensningene og eksklusjonene ikke gjelder deg.

4) Begrensning av ansvar

ExxonMobil er ikke ansvarlig ovenfor deg eller noen annen part for noen form for skade-, straffe- eller følgeskadeserstatning, som skyldes bruk eller ukyndig bruk av Nettstedet, Tjenestene eller funksjon av produkter som er omtalt på Nettstedet, selv om ExxonMobil skulle ha blitt underrettet om muligheten av dette på forhånd. Enkelte steder tillater ikke lovgivningen fraskrivelse av skade-, straffe- eller følgeskadeserstatning. Derfor er det mulig at de ovenstående begrensningene og eksklusjonene ikke gjelder deg.

Dersom du skulle være misfornøyd med noen del av Nettstedet, Tjenestene eller noen av disse betingelsene, vil beste råd være å slutte å bruke Nettstedet og Tjenestene.

5) Ikke-taushetsbelagt brukermateriell

Du må ikke overføre materiell, som etter din mening er fortrolig eller beskyttet av eiendomsrett, til eller via Nettstedet. Ethvert materiell som du sender til eller via Nettstedet anses som ikke-konfidensielt og ikke begrenset av eiendomsrett. Med mindre det er særskilt avtalt mellom deg og ExxonMobil i avtale om personvern, eller det er særskilt uttrykt i separat skriftlig avtale, gir du ExxonMobil ubegrenset, ugjenkallelig, verdensomspennende royalitifri lisens til å bruke, kopiere, vise, vise offentlig, sende og distribuere slik informasjon. Videre samtykker du i at ExxonMobil har rett til, vederlagsfritt og uten å melde ifra til deg eller andre, å bruke alle konsepter, know-how og ideer som du (eller personer som handler på vegne av deg) overfører til eller via Nettstedet.

6) Bruk av tredjeparts nettsider

Av bekvemmelighetshensyn kan ExxonMobil oppgi lenker til nettsider som drives av tredjepart. Dersom du går til en tredjeparts nettside via en lenke som du har fått på dette Nettstedet, foregår dette på ditt eget ansvar. ExxonMobil tar ikke ansvar for virus eller annet skadelig materiell, som du måtte bli utsatt for når du besøker nettsiden til en tredjepart. ExxonMobil gir ingen garantier for nettsider som det lenkes til og innholdet på disse, og er ikke ansvarlig for disse.

7) Områder for brukerkommunikasjon

Nettstedet kan inneholde områder der brukerne kommuniserer med hverandre, medregnet, men ikke begrenset til, e-postbokser, kalendere, chatterom eller personlige nettsider.  ExxonMobil har rett, men ikke plikt, til å føre kontroll med en hvilken som helst del av Nettstedet og Tjenestene, inklusive brukerkommunikasjonsområder. ExxonMobil har allikevel ikke noe ansvar for innholdet i informasjonen som er overført på disse områdene.

8) Avdekking av informasjon; fremtidsrettede uttalelser

Deler av dette Nettstedet kan inneholde fremtidsrettede uttalelser eller andre vurderinger av fremtidige hendelser eller økonomisk status i selskapet. Vi vil gjøre deg oppmerksom  på at disse vurderingene kun er spådommer, og at de faktiske hendelsene eller resultatene kan avvike betydelig fra disse. Vi henviser til saksdokumenter som selskapet tidvis sender inn til Securities and Exchange Commission, spesielt til de nyeste skjemaene 10-K, 10-Q og 10-Q/A. Disse saksdokumentene inneholder og identifiserer viktige faktorer, som kan føre til reelle resultater, og som avviker vesentlig fra våre spådommer eller fremtidsrettede uttalelser, slik som for eksempel mulige variasjoner i kvartalsvise resultater, avhengighet av ny produktutvikling, rask teknologisk utvikling og markedsutvikling, kjøpsstrategi, risiko ved produksjon, risiko forbundet med Internettinfrastruktur, svingninger i aksjemarkedet, økonomisk risikostyring og fremtidig vekst gjenstand for risiko.

9) Global tilgjengelighet/Eksportkontroll

Deler av dette Nettstedet og Tjenestene kan være styrt og drevet fra forskjellige ExxonMobil-kontorer i USA. ExxonMobil gir ingen garanti for at Nettstedet, Tjenestene eller materialet som fås på sidene, eller som omtales på sidene, er relevante eller tilgjenglige andre steder. Fra enkelte land kan det være forbudt å bruke det, fordi innholdet anses ulovlig eller straffbart. Adgang til eller bruk av Nettstedet, Tjenestene eller materiale på Nettstedet av personer eller fra land som er gjenstand for sanksjoner fra USAs side, skal særskilt betraktes å være forbudt.

De som bruker Nettstedet eller Tjenestene gjør det av egen fri vilje, og er ansvarlige for at de følger alle gjeldende lover i USA, samt lokale lover. Det er ikke tillatt å eksportere eller videresende Tjenester, informasjon eller materiell som du har fått tilgang til fra Nettstedet uten at det er i full overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser i USA. Det er særlig forbudt å eksportere eller videresende til et land (eller til en statsborger eller borger av et land) som det i henhold til amerikanske bestemmelser er forbudt å eksportere varer, tjenester og teknologi til, eller til en person eller en enhet som figurerer på en av følgende lister: the U.S. Treasury Department's List of Specially Designated Nationals, the U.S. Bureau of Export Administration Entity List, the U.S. Bureau of Export Administration Denied Persons List eller the U.S, Commerce Department's Table of Denial Orders. Du er i tillegg ansvarlig for å følge alle lokale lover i ditt eget land, som kan ha innvirkning på dine rettigheter til å importere, eksportere eller bruke Nettstedet, Tjenestene, informasjon eller materiell som det kan fås tilgang til via Nettstedet, eller som vises på Nettstedet.

10) Erstatning til selskapet

Du samtykker herved i å holde ExxonMobil Corporation (medregnet selskapets datterselskaper, heretter omtalt under samlebetegnelsen ”ExxonMobil”) samt ExxonMobils funksjonærer, ledere og arbeidstakere, fri for ethvert erstatningskrav og andre krav, grunnlag for søksmål, gjeld, tap eller forpliktelser, herunder rimelige advokathonorarer, i den grad de forut nevnte kravene baserer seg på, skyldes eller har sammenheng med brudd begått av deg eller en annen person som gjør bruk av ditt passord eller konto, på betingelsene i denne Avtalen.

11) Relevant lov og løsing av tvister

Denne avtalen er underlagt gjeldende lov i Commonwealth of Virginia, USA (uten at dens prinsipper vedrørende rettstvister iverksettes). Dersom søksmål, stevning eller rettslig prosess som skyldes denne avtalen eller på noen måte er tilknyttet denne avtalen er underlagt føderal jurisdiksjon, gir du og ExxonMobil herredsretten i det østlige Virginia, USA, avdeling Alexandria, eksklusiv rett til å løse tvisten. Partene forplikter seg til å akseptere denne domstolens avgjørelse. Dersom delstatens jurisdiksjon ikke omfatter søksmålet, stevningen eller prosessen, gir du og ExxonMobil County of Fairfax, Virginia, eksklusiv rett til å avgjøre tvisten og dere forplikter dere til å akseptere denne domstolens avgjørelse.

12) Særskilt merknad for foreldre

Deler av dette Nettstedet og Tjenestene kan være av spesiell interesse for barn, men ExxonMobil søker ikke å samle personlig informasjon om personer under 17 år via dette Nettstedet.

13) Kontaktinformasjon

Dersom du skulle ha spørsmål vedrørende den elektroniske redegjørelsen for dette Nettstedet eller implementeringen av denne, kan du ta kontakt med oss på følgende adresse:

Exxon Mobil Corporation
Attn: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York
14240-1049